پنج‌شنبه, 28 تير 1397

اهداف ، وظايف و برنامه های آتی چاپ...


اهداف سازمان

- گسترش و بهبود داده های مبنایی، چارچوبهای مرجع و زیرساخت داده های مکانی برای مشارکت مؤثر در برنامه ریزی و توسعه پایدار کشور؛  
- تحکیم مرجعیت سازمان در تدوین و توسعه استانداردها و الزامات فنی به منظور تضمین کیفیت، تعامل پذیری و پایایی؛
- ارتقای تعاملات برون سازمانی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش اثرگذاری سازمان؛
- افزایش سطح تعاملات اجتماعی سازمان در راستای  شناخت متقابل سازمان و جامعه؛
- گسترش فعالیت های پژوهشی سازمان با تأکید بر تحقیقات کاربردی، و توسعه ای؛
- پیشنهاد و پیگیری تصویب قوانین و مقررات به منظور تقویت نقش حاکمیتی سازمان؛
- ایفای نقش کلیدی در پیش آگهی و مدیریت بحران؛
- ارتقای نقش سازمان نقشه برداری در نظام فنی و اجرایی کشور؛
- تسهیل و تسریع دسترسی عموم به محصولات و خدمات مختلف سازمان؛
- توسعه و بروزرسانی فن آوری ها و محصولات جدید؛
- توسعه منابع درآمدی پایدار؛
- ارتقای سازمان به سازمانی چابک، یادگیرنده و بهره ور.

وظايف

- طراحی و اجرای عمليات نقشه برداری بنيادی از قبيل ايجاد شبكه های سراسری ژئودزی، ترازيابی دقيق، ثقل سنجی و ژئوديناميك؛
- بروز رسانی نقشه های مبنايی كشور در مقياس 1:25،000 و مقياس های ديگر در راستای برنامه هاي توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور؛
- تعيين و بهبود سطوح مبنای نقشه برداری از قبيل: ژئوييد ملی و محلی، بيضوی های مقايسه، سطوح مبنای ارتفاعات و سيستم های تصوير مناسب؛
- ايجاد ايستگاههای دائمی تعيين موقعيت ماهواره ای، فضايی و ارائه خدمات مربوط؛
- تهيه نقشه های مورد نياز و بروز رسانی آنها برای طرحهای عمرانی وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و بخش خصوصی؛
- انجام عكسبرداری های هوايی و تهيه فيلم، تصوير رقومي و پردازش های مربوط مورد نياز دستگاههای دولتی و بخش خصوصی؛
- طراحی و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مکانی(GIS)، سيستم هاي اطلاعات زمينی (LIS) و تشكيل پايگاه داده های توپوگرافی ملی (NTDB)؛
- عمليات آب نگاری (هيدروگرافی) شامل تهيه چارتهای مبنايی و موردی، جمع آوری و پردازش اطلاعات جزر و مدی ، پيش بينی و تهيه جداول جزر و مدی؛
- طرح و اجرای پروژه اطلس ملی ايران و اطلس های موضوعی و به روز رسانی و بازنگری آنها؛
- گردآوری و بايگانی اطلاعات جغرافيايی و نسخه اصلی نقشه ها به منظور ايجاد بانك اطلاعاتی؛
- اعمال مميزی های كيفی فعاليت های نقشه برداری؛
- تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل های لازم برای ايجاد يكپارچگی و انسجام در مراحل كار فني و اجرايی سازمان و ساير موسسات و نهادهای فعال در عرصه های مرتبط؛
- نظارت و كنترل كيفي بر تمام فعاليت هاي تهيه نقشه در موسسات و بخش های دولتی و خصوصی طبق استانداردهای بين المللی؛
- عضويت در انجمن های علمی و فنی بين المللی و منطقـه ای در زمينـه هـای علـوم مهندسی نقشه برداری با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
- همكاری با مجامع علمی، فنی داخل و خارج و تبادل اطلاعات با اين مجامع؛
- برگزاری دوره های آموزشی در زمينه های مهندسی نقشه برداری در حيطه مقررات مربوط؛
- برگزاری كنگره ها، كنفرانس ها و سمينارهای مرتبط بـــا مهندسی نقشه برداری در سطح ملي، منطقه ای و بين المللی و شركت درهمايش های داخلی و خارجی ذيربط؛
- همكاری لازم برای تحقق وظايف شورای عالي نقشه برداری.


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8