سه‌شنبه, 31 مرداد 1396

اهداف ، وظايف و برنامه های آتی چاپ...

 

اهداف

تقويت شبكه هاي ژئودزي، ترازيابي و گراويمتري و اهتمام براي اتصال آنها به شبكه هاي متناظر در كشورهاي همجوار

ارتقاي دانش كارشناسان ذيربط داخل و خارج سازمان و تلاش براي ايجاد دانشگاه ژئوماتيك

تهيه استانداردهاي علوم مهندسي ژئوماتيك و ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات نقشه برداري

اصلاح قوانين حاكم بر سازمان به منظور تحكيم جايگاه قانوني آن

بهنگام سازي نقشه هاي تهيه شده پوششي

استفاده از روش ها و تجهيزات پيشرفته براي بالابردن كيفيت توليدات

گسترش پايگاه داده هاي توپوگرافي ملي

اهتمام براي تقويت شوراي عالي نقشه برداري به منظور هماهنگي فعاليت هاي نقشه برداري در سطح كشور

بهره برداري از تصاوير ماهواره اي براي تهيه و بهنگام نمودن نقشه‌ها و اطلاعات مكاني

تهيه وبازنگري نقشه هاي 1:50،000

تهيه نقشه هاي 1:2،000 شهرهاي مهم كشور.

گسترش پايگاه داده هاي توپوگرافي به منظور تهيه GIS ملي بر اساس نقشه هاي 1:25،000

تهيه نقشه هاي پوششي رقومي 1:50،000 بر مبناي نقشه هاي 1:25،000

اندازه گيري مجدد ترازيابي درجه 1

ترازيابي درجه 2 و درجه 3

تهيه نقشه ژئوديناميك جمهوري اسلامي ايران

تعيين ژئوييد دقيق جمهوري اسلامي ايران

انجام عمليات آبنگاري و تهيه چارتهاي دريايي در مقياس 1:25،000 و 1:100،000

تهيه و بازنگري اطلس هاي ملي و موضوعي و ايجاد اطلس الكترونيك

وظايف

طراحي و اجراي عمليات نقشه برداري بنيادي از قبيل ايجاد شبكه هاي سراسري ژئودزي، ترازيابي دقيق، ثقل سنجي و ژئوديناميك

تهيه نقشه هاي مبنايي كشور در مقياس 1:25،000 و مقياس هاي ديگر در راستاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

تعيين سطوح مبناي نقشه برداري از قبيل: ژئوييد ملي و محلي، بيضوي هاي مقايسه، سطوح مبناي ارتفاعات و سيستم هاي تصوير مناسب

ايجاد ايستگاههاي دائمي تعيين موقعيت ماهواره اي، فضايي و ارائه خدمات مربوط

تهيه نقشه هاي مورد نياز طرحهاي عمراني وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي

انجام عكسبرداري هاي هوايي و تهية فيلم، تصوير رقومي و پردازش هاي مربوط مورد نياز دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي

طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مکانی(GIS)، سيستم هاي اطلاعات زميني (LIS) و تشكيل پايگاه داده هاي توپوگرافي ملي (NTDB)

تشكيل شوراي ملي كاربران NCGISU) GIS)

عمليات آب نگاري (هيدروگرافي) شامل تهية چارتهاي مبنايي و موردي، جمع آوري و پردازش اطلاعات جزر و مدي ، پيش بيني و تهية جداول جزر و مدي

طرح و اجراي پروژة اطلس ملي ايران و اطلس هاي موضوعي

گردآوري و بايگاني اطلاعات جغرافيايي و نسخة اصلي نقشه ها به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي

اعمال مميزي هاي كيفي فعاليت هاي نقشه برداري

تهيه و تدوين استانداردها ، قوانين و دستورالعمل هاي لازم براي ايجاد يكپارچگي و انسجام در مراحل كار فني و اجرايي سازمان و ساير موسسات و نهادهاي فعال در عرصه هاي مرتبط

نظارت و كنترل كيفي بر تمام فعاليت هاي تهية نقشه انجام شده در موسسات و بخش هاي دولتي و خصوصي طبق استانداردهاي بين المللي

عضويت در انجمن هاي علمي و فني بين المللي و منطقـه اي در زمينـه هـاي علـوم مهندسي نقشه برداري با رعايت قوانين و مقررات مربوط

همكاري با مجامع علمي، فني داخل و خارج و تبادل اطلاعات با اين مجامع

برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مهندسي نقشه برداري در حيطة مقررات مربوط

برگزاري كنگره ها، كنفرانس ها و سمينارهاي مرتبط بـــا مهندسي نقشه برداري در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي و شركت در گرد همايي هاي داخلي و خارجي ذيربط

همكاري لازم براي تحقق وظايف شوراي عالي نقشه برداري

 

سياستهاي سازمان نقشه‌برداري کشور در برنامه 5 ساله چهارم

 تقويت نقش حاکميتي سازمان با اصلاح و بهبود قوانين و تعميم نقش نظارتي و گسترش روابط بين المللي

پژوهش در زمينه هاي مختلف علوم مهندسي ژئوماتيک و ژئوديناميک

الويت دادن به فعاليتهاي زيربنايي از قبيل تهيه استانداردها، ارتقاي کيفيت توليدات، تحقيقات علمي، نقشه‌هاي مبنايي و ...

ارتقاي سطح دانش كارشناسان از طريق آموزشهاي ادواري مطابق با دانش و فن آوري روز

تلاش در صدور خدمات فني و توليدات به خارج از کشور

استفاده گسترده از تجهيزات و فن آوري پيشرفته در سازمان نقشه برداري کشور

گسترش سيستم اطلاعات جغرافيايي ملي از طريق توسعه ارتباط با استفاده کنندگان و ارتباط با استانها

تقويت نقش شعبات نقشه برداري و گسترش آنها به منظور تمرکز زدايي

تلاش جهت بهره گيري از توانهاي موجود و اعتبار بخشيدن به جامعه علمي و فني نقشه برداري کشور

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8