پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Friday, March 22, 2019
  • FA
site map
 HomePage
 Site Map
 Site Monitoring
 Search
 واژه نامه ژئوماتيک
 Introduction
 History
 The Goals and Tasks of NCC
 NCC Quality Management System
 Contact Information
 NCC Departments
 Organization
 Department of Planning and Budget, Research and Standardization Department
 Department of Cartography and National Atlases
 General Department of Geodesy and Land Surveying
 General Department of Aerial and Spatial Surveying
 The Director’s Office, Public Relations and International Cooperation
 The College of NCC
 Hydrography and Tidal Affairs Department
 Information Technology Office
 Department of Technical Services
 General Department of Technical Supervision and Control
 General Department of GIS and SDI
 General Department of Administrations and Development of Human Resources
 General Department of Surveying in the North-West region of Iran
 The North-East region Surveying General Department
 The South-West region Surveying General Department
 General Department of Surveying in the west region of Iran
 General Department of Surveying in the South and South-East region -of Iran
 Councils and Committees
 Site Menu
 كهكيلويه و بويراحمد-10k
 آذربايجان شرقي-1:10k
 بوشهر1:10k
 چهار محال و بختياري1:10k
 Esfahn
 fars
 Hamedan
 Kerman
 Khoozestan
 Lorestan
 Mazandaran
 Qom
 Tehran
 gilan
 Zanjan
 golestan
 ilam
 markazi
 Semnan
 yazd
 محصولات جدید سازمان
 نمايش شهرهاي كشور در Google Earth
 صفحه اصلي
 پوستری
 شفاهی
 فهرست مقالات شفاهی- یکسان سازی
 فهرست مقالات شفاهی- یکسان سازی
 فهرست مقالات پوستری-یکسان سازی
 زمانبندی -یکسان سازی
 نکته
 Login
 کمیته کد گذاری-توضیحات
 كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری
 نمایش نتیجه جستجو
 انتقال میهمان
 صفحه جديد
 نظردهی داوران
 Menu
 صفحه تست
 نمایش فرم دسترسی دبیرخانه
 نحوه ارتباط با مدیر حراست
 منشور حراست
 گزارش عملکرد93
 آموزشکده و تقویم آموزشی
 گزارش عملکرد 93
 فرم ارزیابی
 کنفرانس های سازمان
 پایش و پهنه بندی مناطق فرو نشست ایران
 انتقادات و پیشنهادات
 نمایش نقشه در محیط ویندوز
 دانلود نقشه گردشگری استان ها
 دانلود نقشه گردشگری مراکز استان
 دانلود نقشه گردشگری مراکز استان
 ماژول های صفحه اصلی قدیم
 تستی
 سایت های مرتبط
 فراخوان
 تست فرم نظرسنجی
 مشاهده تستی فرم نظر سنجی
 تست جریان کاری

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0