پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 29 آبان 1397
مدیریت کارتوگرافی و اطلس‌های ملی

این مدیریت وظیفه ارائه اطلاعات مکانی به کاربران سازمان را بر عهده دارد. این کاربران طیف وسیعی را از جمله : مسئولین، متخصصین، پژوهشگران، اساتید،کارشناسان و اقشار عمومی را در بر می گیرد.خدمات متنوعی در دستور کار این مدیریت قرار دارد. خدمات این مدیریت از سامانه‌های آنلاین گرفته تا نقشه های رقومی و در نهایت محصولات چاپی را شامل می شود . بدین منظور به تجهیزات مختلف رقومی و همچنین پیش از چاپ و چاپ افست مجهز می باشد.
این مدیریت علیرغم محدودیت‌های کشور، همواره کوشیده است در جهت رشد و ارائه هر چه بهتر نقشه‌ها و اطلاعات مکانی گام بردارد.


محورهای فعالیت، اهداف و مأموریت
- افزایشﺳﻄﺢﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزشﻋﻤﻮﻣﻲ و ارﺗﻘﺎيﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎتﻣﻜﺎﻧﻲ؛
- ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲﻋﻤﻮمﺑﻪﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺎزﻣﺎن؛
- ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲفناوریها و ﻣﺤﺼﻮﻻتﺟﺪﻳﺪ؛
- ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻌﺎﻣﻼتﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎيﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻀﺎيﻣﺠﺎزي؛
- ﺗﻘﻮﻳﺖﻫﻤﻜﺎريﺑﺎﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮهنگی؛
- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از فناوریهای روز در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت متنوع؛
- پایش مستمر فناوریهای ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺣﻮزهﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎتﻣﻜﺎﻧﻲ؛
- اﻓﺰاﻳﺶﺳﺮﻋﺖﻋﺮﺿﻪﻣﺤﺼﻮﻻتﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ؛
- ترغیب بخش خصوصی در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰودهﺑﺮ دادهﻫﺎیﻣﻜﺎﻧﻲ؛
- ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزيﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎﻧﻴﺎزﻫﺎيﮔﺮوﻫ‌ﻬﺎيﻣﺨﺘﻠﻒﺟﺎﻣﻌﻪ.
- مطالعه و پژوهش در زمینه‌های مختلف نظری و عملی کارتوگرافی؛
- مشارکت در تهیه استانداردهای کارتوگرافی و بروز رسانی این استانداردها؛
- تهیه و تدوین دستورالعمل‌های کارتوگرافی؛
- مطالعه و تعیین سیستم های تصویر مناسب برای کاربردها و مقیاس‌های مختلف؛
- تهیه انواع اطلس‌های ملی و موضوعی رقومی و چاپی بر پایه آخرین فناوریهای روز؛
- تهیه انواع نقشه های موضوعی و ارائه آنها بصورت چاپی یا رقومی؛
- آماده‌سازی اطلس‌ها، نقشه‌ها و اطلاعات مکانی برای ارائه بر روی بستر وب؛
- تولید، تألیف و انتشار نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف؛
- انجام امور کارتوگرافی رقومی برای ارائه اطلاعات مکانی به کاربران؛
- اجرای پروژه‌های ملی و موردی کارتوگرافی با استفاده از تصاویر، عکس‌های رقومی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات مکانی و داده‌های آماری؛
- اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه نمایش ارتفاعات به روش‌های کارتوگرافی؛
- مطالعه و پژوهش در زمینه نام‌های جغرافیایی؛
- گردآوری و ثبت نام‌های جغرافیایی در جهت یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی در سطح کشور؛
- ایجاد، نگهداری، بروز رسانی و تکمیل پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی؛
- پشتیبانی علمی و فنی کمیته ملی نام نگاری و یکسان سازی نام‌های جغرافیایی؛
- همکاری مستمر با انجمن بین‌المللی کارتوگرافی و شرکت در مجمع عمومی این انجمن به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و حفظ حقوق ملی در زمینه نقشه و کارتوگرافی؛
- همکاری مستمر با کمیته تخصصی یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد و شرکت در همایش‌های مرتبط؛
- حضور فعال در همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط در جهت ارائه توانمندی‌ها و انتقال فناوریهای روز، جهت توسعه و پیشرفت امور مرتبط؛
- انجام امور چاپ افست و انتشارات نقشه و اطلاعات مکانی؛
- تهیه و اجرای انواع نقشه های نمایش ارتفاعات و نقشه های برجسته.


ادارات زیرمجموعه
اداره اطلس ملی  
اداره نقشه‌های مبنایی و توپو گرافی 
اداره نقشه‌های موضوعی و موردی 
اداره گردآوری آمار و اطلاعات و پایگاه نام‌های جغرافیایی 
اداره تولید نقشه و انتشارات 


 کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران

 پایگاه ملی نام های جغرافیایی ایران

 پایگاه ملی تقسیمات کشوریDOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0