يکشنبه, 28 مرداد 1397

پوستري

آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روش طبقه بندي شي‌ءگرا آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روش طبقه بندي شي‌ءگرا (مطالعه مورد:

ارزيابي روش‌های ميانيابي کريجينگ و رگرسيون خطي بر پايه DEMدر تهيه نقشه همبارش سالانه در استان خراسان رضوی

ارزيابي شبكه جاده‌هاي جنگلي بخش پاتم از نظر نماسازي (مطالعه موردي)

ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت شده کبیرکوه با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی استان ایلام)

ارزیابی قابلیت‌های تصاویر IRS-P5 جهت به روزرسانی نقشه‌های 1:25000 پوششی کشور

استخراج شبكه زهكشي از DEMو تاثير خطاهاي آن بر عوارض هيدرولوژيكي

استفاده از WFS ها جهت استانداردسازی عملیات جمع آوری داده‌ها توسط GIS Mobile

امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Aster و ETM+ برای تفکیک و طبقه بندی نهشته‌های کواترنری منطقه سه اصفهان

امکان‌سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیک‌های GIS

بررسي امكان پايش تغييرات پوشش گياهي دشت اردكان يزد با استفاده از تصاوير ماهواره لندست بين سال‌هاي 1976 تا 2002

بررسي تغييرات منطقه پايين دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاوير چند زمانه Land sat

بررسي دقت داده‌هاي رادار زميني و TRMM در برآورد بارش

بررسي روند تغييرات چمن سلطانيه با استفاده از RS-GIS

بررسي نقش Ontology در ايجاد Local SDI جهت تسهيل هماهنگي مديريت شهري

بررسی اخذ داده با استفاده از ليزر اسکنر هوايي و ارائه روشی جهت حذف نويز از آن

بررسی استفاده از فن‌آوری AJAX در برنامه‌های کاربردی WebGIS

بررسی پراکندگی واحدهای نانوایی در سطح شهر کرمانشاه و ارائه الگوی مناسب مکانی با استفاده از GIS

بررسی قابلیت استفاده از تصاویر سنجنده TM به منظور بكارگيري در طرح ملي تهيه نقشه سيماي فرسایش خاك كشور

بررسی منطق فازی و كلاسیك در تعیین مناسبترین مكان بیمارستان

بررسی میزان و چگونگی تغييرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با استفاده از عکس‌های هوايی

بررسی نقش Local SDI در برنامه ریزی و مدیریت شهری با توجه به تجربیات کشورهای مختلف

بررسی نقش WebGIS در ايجاد دولت الکترونيک : مطالعه موردی مديريت منابع طبيعي

برف سنجی با استفاده از داده‌های سنجش از دور(مطالعه موردی ـ منطقه يخچالی علم چال)

پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش با استفاده از روش AHP

تاثیر تصحیحات جوی بر بهبود نتایج طبقه‌بندی زیرپیکسلی

تخمين سطح و تهيه نقشه اراضي زير كشت گندم ديم با استفاده از GIS و سنجش از دور در حوزه آبخيز زنجانرود

تخمين عملكرد گندم آبي دشت قزوين با استفاده از شاخص سطح برگ توليد شده از تصاوير ماهواره IRS

تعيين خصوصيات فيزيوگرافي و تخمين آورد سالانه با استفاده از GIS(مطالعه موردی)

تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در شهرستان بروجن با استفاده از سري زماني تصاوير IRS P6 در سال 1386

تهیه نقشه مناطق شهری قسمت شرقی شهر اصفهان با استفاده از داده‌های ASTER

توليد نقشه پوشش گياهي استان زنجان با استفاده از تصاوير روزانه سنجنده MODIS با مقياس 1:500000 در سال زراعي 85-84

جايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت روستايي

سامانه اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در تهيه نقشه حساسيت به خطر زمين‌لغزش

سيستم‌هاي هوشمند حمايت از تصميم‌گيري‌هاي مكاني بر اساس روش حل مبنا با مطالعه موردی در استان مرکزی

طبقه بندي انواع ابر با استفاده از تصاوير AVHRR

طبقه بندي تراکم جنگل‌هاي دست کاشت تاغ با استفاده از داده‌هاي ETM+ و IRS (مطالعه موردی: جنگل‌کاری تاغ حسین‌آباد استان قم)

طراحي شبكه‌هاي ريزبافت حمل و نقل در جاده‌هاي جنگلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي(GIS)

طراحي و اجراي WebGIS با قابليت کاربرد در اطلاع رساني توريسم (مطالعه موردي، شهر قم)

طراحی شبکه بهينه جاده جنگلی با استفاده از GIS

كاربرد تصاوير ماهواره‌اي ETM+ در تهيه نقشه گستره جنگل در ناحيه زاگرس مياني (مطالعه موردی جنگل‌های استان لرستان)

محاسبه حجم مخازن آبخوان‌های آبرفتی (سفره‌های آب زيرزمينی) در سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) مطالعه موردی: دشت کمیجان اراک

مدل‌سازی توزیع مکانی کل سرب وکل کادمیوم درخاک سطحی شهر اصفهان به روش کریجینگ ناپیوسته

مدلسازي تعيين ميزان مناسبت كاربري اراضی با استفاده از روش‌های تصميم‌گيری چند معياره مکانی

مدلسازی آلودگی آب‌های زیرزمینی از طریق آنالیزهای زمین آماری (مطالعه موردی : شهرستان شیراز)

مدلسازی تاثیر عوامل شهری در فرآیند تخلیه اضطراری ناشی از بحران زلزله

مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نقش WebGIS در میراث فرهنگی و صنعت گردشگری

نقش وب معنایی در ارتقاء سیستم‌های اطلاعات مکانی

کاربرد تصاوير ماهواره IRS به منظور تهيه نقشه پراکنش برنج در شهرستان مرودشت

کاربرد داده‌هاي سنجش از دور در استخراج نقشه‌هاي کاربري اراضي - بختيار فيضی زاده و سيد محمود حاجی

کارتوگرافی مدرن و انواع جدید نقشه

یافتن تجمع مکانی بیماری‌ها در GIS

Radiometric and Geometric Correction Methods for Active Radar and SAR Imageries

آشکارسازی تغییرات آلبدوی برف و ابر در تصاویر ماهواره‌ای MODIS به منظور تفیک ابر و برف

آناليز وابستگی توابع رشنال به توزيع ارتفاعی نقاط کنترل در تصحيح هندسی تصاوير IRC-1C

ارتقا الگوریتم مسیر یابی بهینه با بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکان‌یابی

ارزيابي قابليت مدل V-I-Sبراي تهيه نقشه کاربري اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای ASTER(مطالعه موردی: شهر اصفهان)

ارزيابی پارامترهای موثر بر زمين لغزش در حوزه آبخيز اعلاء- رود زرد باغملک با استفاده از تکنيک‌های سنجش از دور ، GIS و روش‌های آماری

ارزيابی روند تحولات فضايی کاربری و پوشش اراضی در حوضه آبريز رودخانه صوفی چای مراغه با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای چند زمانه و GIS

ارزیابی تكنيك‌هاي بارزسازي رقومي در استخراج محدوده جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای ETM+ در حوزه آبخیز فريم، استان مازندران

ارزیابی تکنیک تقسیم‌بندی دینامیکی در مدل داده شبکه حمل و نقل جاده‌ای

ارزیابی سيستم‌های تعيين موقعيت زيردريايی

ارزیابی شاخص جهانی پوشش برف برای مطالعه سطح پوشش برف در مقیاس منطقه‌ای

استخراج اتوماتيک شبکه راه از تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و آناليزهاي کلاسه‌ بندي تصوير

استخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل Snake

استخراج ارتفاع ارتومتریک به کمک مشاهدات GPS و داده‌های ترازیابی مستقیم بر مبنای روش کولوکیشن

الگوريتم‌های آشکارسازی در تصاوير فراطيفی

امکان‌سنجی طراحی و ساخت سنجنده‌های تلفيقی در ايران

برآورد آسيب پذيری زيست محيطی در حوضه آبخيز با استفاده از سنجش از دور و GIS

بررسي امكان استفاده چندجانبه (جنگلداري و پاركداري) در جنگل خيرودكنار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي

بررسي و پياده سازي روش‌هاي شناسايي الگو در تصاوير فراطيفی

بررسی تاثیر پارامترهای رابطه اساسی طراحی شبکه بر دقت نهایی فتوگرامتری بردکوتاه

بررسی تحلیلی مسائل و مشکلات صنعت ژئوماتیک در جذب کارشناسان ژئوماتیک و ارائه راهکارهای مناسب

بررسی تهيه مدل‌های استريو پانوراما با استفاده از روش فتوگرامتری بردکوتاه

بررسی روش‌های Map Matching موجود و انتخاب روش بهینه برای استفاده در سیستم‌های مدیریت اشیاء متحرک

بررسی روش‌های استخراج پيکسل‌های خالص از تصاوير ابرطيفی

بررسی شبکه جاده موجود در سری واستون از نظر عبور از نقاط مثبت و منفی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جنگل‌های سری واستون صنایع چوب و کاغذ مازندران)

بررسی مدل‌های داده GIS برای حمل و نقل

پتانسيل‌يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از روش همپوشاني شاخص وزني در محيط GIS (مطالعه موردی در محدوده تاقدیس پابده)

پتانسيل‌يابی معادن مواد و مصالح رودخانه‌ای با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای و تکنيک‌های GIS (در محدوده رودخانه اعلاء رامهرمز)

پهنه بندي هيدروژئوشيميايي عناصر کمياب آرسنيک، آهن و منگنز در آبخوان آبرفتي ميداوود خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

پهنه‌بندی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIACدر محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه چشمه چاهی استان ایلام)

پیاده سازی شبكه حمل و نقل چند ساختی در محیط GIS

پیش بینی اثر یونسفر بر روی سیگنال‌های GPS با استفاده از فیلتر کالمن

تعيين پارامترهاي وضعيت دوربين عکسبرداري ULTRA CAM_D

تعيين خطای گيرنده‌های GPS دستی در دامنه طول و مساحت

تعيين نرخ تغييرات سطح جنگل‌هاي استان لرستان طي دهه 1373 تا 1382 با استفاده از نقشه‌هاي رقومي 1:25000 و تصاوير ماهواره‌اي ETM+

تلفیق مستقیم سیستم‌های فتو با سيستم‌هاي مدیریت پایگاه داده مکانی بمنظور تولید داده‌های سازگار و ساختاریافته برای GIS

جایگزینی روش ترازیابی دقیق سواره به جای روش سنتی ترازیابی دقیق

روش‌هاي تبديل سيستم‌هاي تصوير ‌متشابه به يکديگر

طبقه بندی تصاوير ماهواره‌ای بزرگ مقياس با استفاده از روش‌های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و مقايسه آن با روش‌های بيشترين شباهت و کمترين فاصله از ميانگين

طراحی سیستم مسیریابی پویا بر اساس تلفیق اطلاعات ترافیکی و سیستم اطلاعات مکانی

طراحی شبکه عصبی بر پايه آشکارسازی لبه

طراحی و برنامه نويسی نرم‌افزار Geo Computer 1.0

طرح ایجاد شبکه ‌ایستگاه‌های سنگی چند منظوره قرنی فيزيكال ژئودزي و ژئوديناميك برای مدل سازی میدان ثقل زمین، ژئوئید دقیق، ترازیابی دقیق و تغييرات آنها

علوم ژئوماتیک و جایگاه آن در مطالعات برنامه ریزی شهری

كاربرد سنجش از دور و GIS در بهبود مديريت مصرف بهينه آب كشاورزي در شبكه‌هاي آبياري گتوند

مد‌لسازی تاخیر تروپسفری قائم در ایستگاه‌های مرجع سیستم GPS به کمک سری فوریه

مدل‌سازی سه بعدی یونوسفر بروش توموگرافی با دیتای GPS

مدلسازی دانسيته توپوگرافي با استفاده از تلفيق مشاهدات ثقل زميني، DTM و ساختار زمين‌شناسی

صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8