يکشنبه, 28 مرداد 1397

سخنرانی

تعيين ‌دقيق تصحيحات اٌرتومتريك در شبكه ارتفاعي ايران

تخمین عمق سطح موهو در منطقه زاگرس غربی

ارزیابی کالمن فیلتر خطی در پردازش اندازه گیری های ایستگاههای دائم GPS

باز سازی دانسیته الکترونی یونوسفر با استفاده از روش توموگرافی براساس توابع پایه و روش پایدارسازی TSVD

کاربرد تکنیک تداخل سنجی راداری در مطالعات مناطق فرونشست

Fault Slip rate: Geodetic vs Geologic time scales (Insight from numerical modeling)

ارائه يک روش چند عاملي به منظور استخراج اتوماتيک اشياء سه بعدي بر اساس داده-هاي ليدار

ارزيابي توانايي سيستم هاي طبقه بندي کننده چندگانه در بهبود طبقه بندي

پياده¬سازي و ارزيابي روش پيشنهادي در بازسازي دقيق سه بعدي سطوح بدون بافت

طراحی و توسعه یک روش اتومانیک استخراج ساختمان بر مبنای استفاده از مدل Active Contour بهبودیافته

ارزيابي روش فتوگرامتري صنعتي درکنترل هندسي اجراي نماي ساختمان

بهبود اجراي الگوريتمهاي مسيريابي در شبكه‌هاي شهري

طراحي و توسعه يك سامانه براي مديريت اتوبوسهاي مسافربري در محيط GIS

تبديل موجك وكاربردهاي آن در GIS (مطالعه موردي طراحي فركانس در سيستم حمل و نقل اتوبوسهاي شهري)

ارائه ی روشي جهت تعيين نقاط حادثه خيز جاده اي با استفاده ازسيستم اطلاعات مکاني و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره

برنامه‌ريزي سفر در شبكه‌ي چندساختي حمل‌ونقل شهري

طراحي پايگاه داده مکان مرجع و شبکه هندسی براي مديريت شبکه آبياري و زهکشي

طراحی شبکه‌ی سنسورها برای هشدار سیلاب با استفاده از شبیه‌ساز VisualSense براساس مدل داده‌ی ArcHydro

ارزيابي دقت روشهاي مختلف درونيابي جهت تخمين مقادير آلاينده¬هاي CO و PM10 در شهر تهران

ارزيابي و مقايسه روش هاي پهنه بندي آماري دو متغييره، با استفاده از GIS

ایجاد یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

بهبود طبقه‌بندي و ارزيابي روشهاي مکانيابي به صورت هدف مبنا

مدلسازی و تحليل چند متغيره لايه های اکتشافی در محيط GIS با هدف پيشنهاد نقاط حفاری جديد

به اشتراک گذاري سنسورها تحت Sensor Web

طراحی و توسعه Mashup های مکانی بر پایه تکنولوژی های Web 2.0 با بهره گیری از Google Maps API

صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8