يکشنبه, 28 مرداد 1397

نقش زیر ساخت داده های مکانی در پیشرفت پایدار دولت الکترونیک

آشکارسازی لبه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک

توسعه روشهای متداول نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی تصاویر ماهواره ای چندزمانه

طبقهبندي كاربري اراضي شهري با استفاده از آناليزهاي شئ مبناي دانش گرا بر اساس ارتباطات مفهومي بين كلاسي

تأثير خطاهاي سيستماتيك سيستم سونار مولتيبيم بر روي دادههاي عمقيابي آن

استفاده از منطق فازي و روش تحليل سلسله مراتبي در تعيين مكان بهينه استقرار ايستگاه هاي امداد رساني پس از وقوع بحران

شناسائی کانونهاي برداشت و تاثیر تغییرات پوششگیاهی در بروز توفانهاي گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دور وGIS

توسعه شاخص گیاهی جدید برای ارزیابی میزان کلروفیل تاج پوشش گیاهان

استفاده از تکنیک GPS Radio Occultation در بررسی تغییرات اقلیمی

پتانسیل یابی آلودگی آبهاي زیرزمینی در دشت هاي نوترگی و هلایجان GIS در محیط DRASTIC با استفاده از مدل

صفحه1از6123456.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8