سازمان نقشه برداری کشور 1 فروردين 1398 ساعت 14:38 https://www.ncc.org.ir/news/575/وظایف-اداره-کل-امور-مالی-ذیحسابی -------------------------------------------------- عنوان : وظایف اداره کل امور مالی و ذیحسابی -------------------------------------------------- متن : وظایف کلی اداره کل امور مالی: - اعمال نظارت مالی بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط. پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستقر، دیون و سایر تعهدات سازمان برطبق قوانین و مقررات مربوط. تنظیم حساب ماهانه و نهایی اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر حسابها و ارسال آن به مراجع ذیربط قانونی نظارت برحفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول سازمان و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداری حساب و تهیه آمار های لازم در این زمینه. نظارت بر انجام وظایف امین اموال طبق مقررات. صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی و بازنشستگی و سپرده ها طبق قوانین و مقررات. تنظیم دفاتر و نگهداری حساب اعتبارات برحسب طبقه بندیهای بودجه ای مندرج در قانون بودجه سالانه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای مورد نظر دستگاه. تامین اعتبار کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته جاری، عمرانی و اختصاصی. نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوه. تهیه گزارشهای لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی سازمان. رسیدگی به اسناد هزینه های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات. تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه برای دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت درخواست. همکاری با مدیریت برنامه ریزی و بودجهدر ارائه عملکرد تخصیصی بر حسب طبقه بندی های بودجه ای. انجام سایر امور محوله مالی از طرف دستگاه.