سازمان نقشه برداری کشور 1 بهمن 1395 ساعت 17:02 https://www.ncc.org.ir/news/579/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه -------------------------------------------------- عنوان : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه -------------------------------------------------- متن : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه