مهندس فرهاد کیانی فر
مدیر برنامه ریزی و بودجه،پژوهش و استانداردها
تلفن: 02166071120
داخلی: 2444
مدیریت برنامه ریزی و بودجه پژوهش و استانداردها
گزارش از نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور
۱ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۱۷
عضویت کتابخانه سازمان نقشه برداری کشور در سايت انتشارات  Springer
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸
تكمیل و اجرای 12 عنوان دستورالعمل فنی در سال جاری
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۱۶
ضرورت رعایت قالب استاندارد در تهیه صورتجلسات استانداردسازی
۵ تير ۱۳۹۶ ۱۳:۲۱