گروه استانداردسازی
راهنمای جامع راه اندازی زیرساخت داده های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور(نگارش1/0)
۲۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲
چارت کاری گروه استاندارد سازی
۳ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱
فعالیتهای کمیته متناظر TC211
۵ تير ۱۳۹۴ ۰۹:۰۱