مهندس محمدعلی انواری
مدیر کل نقشه برداری منطقه شمال شرق کشور
تلفن: 05138670065
اداره کل نقشه‌برداری منطقه شمال شرق کشور

در اين بخش مطلبی در تاريخ فوق موجود نيست.