مهندس احمدرفیعی میرزا
مدیرکل نقشه برداری منطقه غرب کشور
تلفن: 08138220959
اداره کل نقشه‌برداری منطقه غرب کشور
به‌كارگیری قابلیت تحلیلی سیستم اطلاعات مكانی برای مدیریت هشدارسیل
۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۲۱