آمار نظرات
آيا با خدمات سازمان نقشه برداری کشور آشنايی داريد؟
بله
% ۲۶.۷
اندکی
% ۱۸.۱
خير
% ۵۵.۲