آمار نظرات
آيا با خدمات سازمان نقشه برداری کشور آشنايی داريد؟
بله
% ۲۰.۲
اندکی
% ۲۰.۲
خير
% ۵۹.۷

نظرسنجی های قبلی